08/01/2021

Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r.

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że 4 i 5 stycznia rozpoczęła się pierwsza w tym roku zbiórka odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnym na terenie […]
22/12/2020

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych  w 2021 r.: Dąbrowa, Lisie Jamy, Szczutków Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Krowica Lasowa, Wólka Krowicka Borowa Góra, Hurcze, Karolówka, Młodów, Opaka […]
01/12/2020

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubaczów za rok 2019

Gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami […]
14/11/2020

Informacja Wójta Gminy Lubaczów o zbiórce elektrośmieci

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 19.11.2020 r. (czwartek) na terenie całej Gminy Lubaczów odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i […]
19/10/2020

Informacja Wójta Gminy Lubaczów dot. gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lubaczów  przypomina, że 31  października  2020r.  mija  termin zapłaty V raty (wrzesień-październik) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat można dokonać w następujący sposób: – […]
20/05/2020

Informacja dotycząca odpłatnego przekazania zużytych opon ciągnikowych i z maszyn rolniczych

Zgodnie z uchwałą  nr XIX/195/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów […]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Załużu
Załuże 361, 37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia:

  • każdy wtorek i czwartek (w okresie od kwietnia do października w godzinach od 9.00 do 17.00 lub w okresie od listopada do marca w godzinach od 8.00 do 16.00)
  • każda pierwsza sobota miesiąca w godz. 08:00 – 13:0 (oprócz przypadających w tym czasie dni ustawowo wolnych od pracy)

Telefon kontaktowy: 166321684 wew . 19

– Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Lubaczów

– Wzór oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczanych na PSZOK

– Wzór upoważnienia

– ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2020 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i nadania mu regulaminu


Podstawy prawne:

– USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
UCHWAŁA NR XVII/184/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/261/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę NR XVII/184/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/258/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr LII/473/2022 Rady Gminy Lubaczów z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWALA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/160/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/ 175/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XV/161/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów
– UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubaczów

W oparciu o  obowiązujące przepisy prawa, gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. W związku z tym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak co roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Lubaczów w 2024 r. w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Po przeliczeniu kosztów Samorząd Gminy zdecydował o utrzymaniu stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dotychczasowym poziomie tj.:

-23,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym zgodnie ze złożoną deklaracją będą kompostowane bioodpady we własnym zakresie,
-28,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym bioodpady będą odbierane przez firmę.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów proszę uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. zostanie dostarczone do Państwa w lutym wraz
z decyzjami podatkowymi. Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.:

-1 rata (I, II) – płatność do końca lutego
-2 rata (III, IV) – płatność do końca kwietnia
-3 rata (V, VI) – płatność do końca czerwca
-4 rata (VII, VIII) – płatność do końca sierpnia
-5 rata (IX, X) – płatność do końca października
-6 rata (XI, XII) – płatność do końca listopada !!!

Na terenie własnego gospodarstwa mieszkańcy są zobowiązani dbać o prawidłową segregację odpadów komunalnych. Odpady zbierane w sposób selektywny stanowią cenny surowiec, który można ponownie zagospodarować w wyniku poddania ich procesom recyklingu. Segregacja przynosi korzyści środowiskowe ale także ekonomiczne, ponieważ cena jednostkowa surowców wtórnych jest niemal o połowę tańsza niż odpadów zmieszanych. Racjonalnie prowadzona  gospodarka odpadami, która zaczyna się już w naszych domach ma ogromny wpływ na  stawkę opłaty za odpady. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą, aby wprowadzić do naszego codziennego życia prostą zasadę 5R, która polega przede wszystkim na ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów i odpowiednim gospodarowaniu odpadami, które już wytworzyliśmy. Zgodnie z tą zasadą wyróżniamy pięć podstawowych kroków do racjonalizacji gospodarki odpadami:

Refuse (Odmawiaj), Reduce (Unikaj, Ogranicz), Reuse (Użyj ponownie), Recycle (Utylizuj, Oddaj do odzysku), Rot (Kompostuj)

W celu właściwego nadzoru nad prawidłową segregacją odpadów w gospodarstwach domowych, systematycznie będą przeprowadzane w tym zakresie kontrole przez firmę odbierającą odpady, w porozumieniu z Urzędem Gminy. W przypadku niedopełnienia przez właściciela/użytkownika nieruchomości, od którego odbierane są odpady, obowiązku ich selektywnego zbierania lub nieprawidłowej segregacji  pracownicy oznaczą pojemnik/worek naklejką z napisem „ZŁA SEGREGACJA”. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej ponownej kontroli i stwierdzeniu braku prawidłowej segregacji, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i naliczona dwukrotna stawka opłaty.

Dla ułatwienia prawidłowego postępowania z odpadami każde gospodarstwo domowe w styczniu 2024 r. otrzyma eko-poradnik, w którym znajdą Państwo podpowiedzi, jak właściwie segregować odpady i  wprowadzić zasadę 5R do codziennego życia. Zachęcam również do odwiedzania internetowej wyszukiwarki odpadów komunalnych na stronie www Gminy Lubaczów, w zakładce Odpady Komunalne/PSZOK  lub bezpośrednio pod adresem: www.segreguj.gminalubaczow.pl/.

Pamiętajmy, że niewielkim wysiłkiem, przestrzegając wyżej wymienione zasady, poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów oraz systematyczną ich segregację wspólnie zadbamy o czystą gminę i realnie przyczynimy się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania „systemu odpadowego”.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

Lubaczów, 13.04.2018 r.

Za rok 2018 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2018 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2018 roku 40%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,78% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 12.04.2019 r.

Za rok 2019 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 40%)

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 50%)

Lubaczów, 30.11.2020 r.

Za rok 2020 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,58% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 31.03.2021 r.

Za rok 2021 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,00% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. wymagany poziom – 20% za 2021 rok)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

Za rok 2022 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,75% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. wymagany poziom – 25% za 2022 rok)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

Skip to content