30/12/2021

Uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy

W dniu 30.12.2021 r. Rada Gminy Lubaczów podjęła następujące uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu […]
30/08/2021

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że od najbliższej środy, wg niżej przedstawionego harmonogramu, zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lubaczów. Zbiórką zostaną objęte odpady wielkogabarytowe: […]
13/07/2021

Informacja Wójta Gminy Lubaczów dot. płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że dnia 30 czerwca 2021r. upłynął termin płatności III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Osoby, które dotychczas nie uregulowały płatności proszone są […]
13/04/2021

Informacja dot. odbioru odpadów

Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że od początku kwietnia do  końca października 2021r. odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie, zgodnie z przekazanym Państwu harmonogramem […]
25/03/2021

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

23 marca zakończyła się likwidacja dzikich wysypisk śmieci organizowana przez Gminę Lubaczów w ramach akcji „Wiosna… ach to Ty”. Pracownicy gminy i wolontariusze uprzątnęli lasy oraz […]
11/03/2021

Podsumowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W Gminie Lubaczów trwa akcja przedświątecznych porządków w ramach inicjatywy „Wiosna… ach to Ty”. 6 marca odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy oddali […]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Załużu
Załuże 361, 37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia:

  • każdy wtorek i czwartek (w okresie od kwietnia do października w godzinach od 9.00 do 17.00 lub w okresie od listopada do marca w godzinach od 8.00 do 16.00)
  • każda pierwsza sobota miesiąca w godz. 08:00 – 13:0 (oprócz przypadających w tym czasie dni ustawowo wolnych od pracy)

Telefon kontaktowy: 166321684 wew . 19

– Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Lubaczów

– Wzór oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczanych na PSZOK

– Wzór upoważnienia

– ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2020 Wójta Gminy Lubaczów w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i nadania mu regulaminu


Podstawy prawne:

– USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
UCHWAŁA NR XVII/184/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/261/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę NR XVII/184/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/258/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr LII/473/2022 Rady Gminy Lubaczów z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWALA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/160/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/ 175/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XV/161/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów
– UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubaczów

W oparciu o  obowiązujące przepisy prawa, gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. W związku z tym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak co roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Lubaczów w 2024 r. w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Po przeliczeniu kosztów Samorząd Gminy zdecydował o utrzymaniu stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dotychczasowym poziomie tj.:

-23,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym zgodnie ze złożoną deklaracją będą kompostowane bioodpady we własnym zakresie,
-28,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym bioodpady będą odbierane przez firmę.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów proszę uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. zostanie dostarczone do Państwa w lutym wraz
z decyzjami podatkowymi. Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.:

-1 rata (I, II) – płatność do końca lutego
-2 rata (III, IV) – płatność do końca kwietnia
-3 rata (V, VI) – płatność do końca czerwca
-4 rata (VII, VIII) – płatność do końca sierpnia
-5 rata (IX, X) – płatność do końca października
-6 rata (XI, XII) – płatność do końca listopada !!!

Na terenie własnego gospodarstwa mieszkańcy są zobowiązani dbać o prawidłową segregację odpadów komunalnych. Odpady zbierane w sposób selektywny stanowią cenny surowiec, który można ponownie zagospodarować w wyniku poddania ich procesom recyklingu. Segregacja przynosi korzyści środowiskowe ale także ekonomiczne, ponieważ cena jednostkowa surowców wtórnych jest niemal o połowę tańsza niż odpadów zmieszanych. Racjonalnie prowadzona  gospodarka odpadami, która zaczyna się już w naszych domach ma ogromny wpływ na  stawkę opłaty za odpady. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą, aby wprowadzić do naszego codziennego życia prostą zasadę 5R, która polega przede wszystkim na ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów i odpowiednim gospodarowaniu odpadami, które już wytworzyliśmy. Zgodnie z tą zasadą wyróżniamy pięć podstawowych kroków do racjonalizacji gospodarki odpadami:

Refuse (Odmawiaj), Reduce (Unikaj, Ogranicz), Reuse (Użyj ponownie), Recycle (Utylizuj, Oddaj do odzysku), Rot (Kompostuj)

W celu właściwego nadzoru nad prawidłową segregacją odpadów w gospodarstwach domowych, systematycznie będą przeprowadzane w tym zakresie kontrole przez firmę odbierającą odpady, w porozumieniu z Urzędem Gminy. W przypadku niedopełnienia przez właściciela/użytkownika nieruchomości, od którego odbierane są odpady, obowiązku ich selektywnego zbierania lub nieprawidłowej segregacji  pracownicy oznaczą pojemnik/worek naklejką z napisem „ZŁA SEGREGACJA”. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej ponownej kontroli i stwierdzeniu braku prawidłowej segregacji, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i naliczona dwukrotna stawka opłaty.

Dla ułatwienia prawidłowego postępowania z odpadami każde gospodarstwo domowe w styczniu 2024 r. otrzyma eko-poradnik, w którym znajdą Państwo podpowiedzi, jak właściwie segregować odpady i  wprowadzić zasadę 5R do codziennego życia. Zachęcam również do odwiedzania internetowej wyszukiwarki odpadów komunalnych na stronie www Gminy Lubaczów, w zakładce Odpady Komunalne/PSZOK  lub bezpośrednio pod adresem: www.segreguj.gminalubaczow.pl/.

Pamiętajmy, że niewielkim wysiłkiem, przestrzegając wyżej wymienione zasady, poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów oraz systematyczną ich segregację wspólnie zadbamy o czystą gminę i realnie przyczynimy się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania „systemu odpadowego”.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

Lubaczów, 13.04.2018 r.

Za rok 2018 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2018 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2018 roku 40%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,78% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 12.04.2019 r.

Za rok 2019 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 40%)

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 50%)

Lubaczów, 30.11.2020 r.

Za rok 2020 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,58% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 31.03.2021 r.

Za rok 2021 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,00% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. wymagany poziom – 20% za 2021 rok)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

Za rok 2022 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,75% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. wymagany poziom – 25% za 2022 rok)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

Skip to content