Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Lubaczów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Lubaczów.

Data publikacji strony internetowej: 2004-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • -filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • -brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • -pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • -serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • -nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • -występują błędy kodu HTML i CSS
 • -na stronie występują problemy z widocznością ramki focusa
 • -występują problemy z kontrastem niektórych elementów strony
 • -nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • -w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • -niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast,
 • -filmy nie posiadają napisów .

Wyłączenia

 • -mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • -filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksander Butyński – kordynator ds. dostępności.
 • E-mail: a.butynski@lubaczow.com.pl
 • Telefon: 166321684

Każdy ma prawo:

 • -zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • -zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • -wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • -dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • -wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • -wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Lubaczów
 • Adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
 • E-mail: urzad@lubaczow.com.pl
 • Telefon: 166321684

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Jasnej i ul. Konopnickiej

Do wejść prowadzą: schody od ul. Konopnickiej a od ulicy Jasnej podjazd.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek posiada windę, do której wejście zlokalizowane jest od strony ul. Jasnej. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia zlokalizowane po stronie budynku wyposażonego w windę. Pomieszczenia po drugiej stronie nie są dostępne ze względu na różnicę wysokości i schody wewnątrz.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

– możliwa jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,

– nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna,

– zapewniono na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia możesz dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres: sekretarz@lubaczow.com.pl
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd)
 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej na numer 16 6321684. wew 12

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna. Na życzenie przygotujemy także informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Aplikacje mobilne

Brak

Skip to content