Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. W ściśle określonych granicach prawa, Rada decyduje o najważniejszych sprawach dla lokalnej społeczności dotyczących w szczególności:

– uchwalania statutu gminy,
– ustalania wynagrodzenia wójta oraz stanowienia o kierunkach jego działania i przyjmowania sprawozdań z jego działalności,
– powoływania i odwoływania na wniosek Wójta – skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy,
– uchwalania budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
– uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
– uchwalania programów gospodarczych,
– ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
– podejmowania uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
– podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
– określania wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
– podejmowania uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu: administracji rządowej i właściwości powiatu,
– współdziałania z innymi gminami ,
– podejmowania uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
– podejmowania uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów, osiedli oraz wznoszenia pomników,
– nadawania honorowego obywatelstwa Gminy,
– określania zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

   Rada rozstrzyga w sprawach należących do jej kompetencji w  formie uchwał. Podjęcie bądź odrzucenie uchwały poprzedza określona ścieżka legislacyjna (od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie go, wnoszenie poprawek i autopoprawek, dyskusji w trakcie sesji – aż do głosowania). Podjęte uchwały badane są co do ich zgodności z prawem w trybie nadzoru przez Wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową i dopiero po ich akceptacji stają się obowiązującym prawem.
Dla usprawnienia pracy Rada powołała komisje, które są jej organami pomocniczymi. Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady, opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych przez inne podmioty (inną komisję, Wójta, grupę radnych), kontrola wykonywania uchwał Rady oraz wniosków komisji Rady, ocena informacji składanych przez Wójta, gminne jednostki organizacyjne, sołectwa oraz współpraca z innymi komisjami.
Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności.
Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w gminie pośrednio. Są bowiem reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych. Mieszkańcy Gminy wybrali swych radnych nie tylko do pracy w Radzie i pełnienia władzy uchwałodawczej. Statut Gminy daje radnemu prawo składania interpelacji i zapytań w sprawach związanych z realizacją uchwał Rady oraz wykonywaniem zadań przez Wójta, podległy mu Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy. Radny ma obowiązek utrzymywać stałą więź z wyborcami poprzez informowanie o aktualnej sytuacji Gminy, konsultowanie materiałów i spraw, upowszechnienie uchwał i przedsięwzięć Rady, informowanie o swojej działalności w Radzie, przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców.

Skip to content