Rachunki bankowe Gminy Lubaczów

RACHUNEK URZĘDU GMINY

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie: 56 9101 0003 2001 0007 1954 0062

Dotyczy wpłat z tytułu:

 • – najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 • – opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • – sprzedaży składników majątkowych (drewna, działek)
 • – opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej,
 • – opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • – innych lokalnych opłat pobieranych przez Urząd Gminy.

RACHUNEK BUDŻETU GMINY         

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie: 54 9101 0003 2001 0007 1954 0001

 • – dotacje,
 • – subwencje,
 • – podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • – podatek od spadków i darowizn,
 • – udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie: 70 9101 0003 2001 0007 1954 0004

 • – wadia,
 • – zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

INDYWIDUALNE KONTA NADANE PODATNIKOM

Od stycznia 2015 r. Gmina prowadzi rachunki bankowe dla płatności masowych, w ramach, których zostały nadane indywidualne konta bankowe.

Wpłaty z tytułu:

 • – podatków i opłat lokalnych,
 • – opłat za wywóz odpadów komunalnych,

 powinny być dokonywane na indywidualne konta nadane podatnikom.

 

Wpłaty na rzecz Gminy Lubaczów można wnosić również bez opłat w kasie Urzędu Gminy Lubaczów przy ul. Jasnej 1 od godziny 7:00 do 14:00. Kasa przyjmuje również bez prowizji wpłaty przy pomocy karty płatniczej lub telefonu.

 

 

Skip to content