Roman CozacRoman Cozac

Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów

Zadania Przewodniczącego Rady zostały określone w Statucie Gminy Lubaczów. Podstawową rolą Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Gminy, prowadzenie jej obrad i reprezentowanie Rady na zewnątrz. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

 1. zwołuje sesje Rady,
 2. ustala porządek obrad,
 3. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady oraz zaprasza gości do udziału w sesji,
 4. przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną w tym:
  • otwiera i zamyka sesję,
  • sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania, w przypadkach budzących wątpliwości oraz na wniosek radnych,
  • udziela i odbiera głos,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 5. podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,
 6. opracowuje projekt planu pracy Rady oraz opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z planem pracy Rady,
 7. łaskda w imieniu Rady oświadczenia, przekazuje informacje i wyjaśnienia w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady,
 8. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Kontakt:

Biuro rady: biurorady@gminalubaczow.pl

Przewodniczący:  r.cozac@gminalubaczow.pl

 

Skip to content