Klauzula informacyjna

 W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubaczów reprezentowana przez Wójta Gminy Lubaczów z siedzibą pod adresem 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1.
 2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Urząd Gminy Lubaczów 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1; telefonicznie pod nr 16 632 16 84 lub przy pomocy poczty e-mail: urzad@lubaczow.com.pl
 3. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl , lub listownie na adres Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO:
  1. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

   oraz przepisy szczególne.

 6. Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których urząd jest Administratorem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną w myśl Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 13. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.
 14. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w systemie komputerowym oraz w formie papierowej.
 15. Ma Pani/Pan prawo do bycia powiadomionym o naruszeniu ochrony Pani/Pana danych osobowych, o ile wystąpi wysokie ryzyko ich naruszenia.
Skip to content