Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Lubaczów, który mieści się pod adresem: ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów.
 2. Wszelkie informacje i działania osoby, której dane dotyczą można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres: iod_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom posiadającym upoważnienie z tytułu przepisów prawa oraz w przypadkach szczególnych w związku z realizacją zawartych lub przyszłych umów. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem przetwarzają dane osobowe.
 6. Dane osobowe w szczególnych przypadkach mogą być przekazywane do państw „trzecich”, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Osoba, której dotyczą dane ma prawo do:
  1. dostępu do danych i ich aktualizowania, poprawiania
  2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  4. uzyskania do informacji o: kategoriach przetwarzanych danych osobowych
  5. uzyskania do informacji o odbiorcach danych osobowych
  6. uzyskania informacji o podstawie do legalnego przetwarzania danych osobowych
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na tej podstawie,
  8. uzyskania informacji o okresie przetwarzania
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych,
  10. uzyskania informacji o profilowaniu lub innym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych
  11. uzyskania informacji o źródle danych osobowych, jeśli jest inne, niż sama osoba
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Skip to content