11/09/2023

Zbiórka elektrosprzętu

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 16 września 2023 r. (sobota) na terenie całej gminy Lubaczów odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt […]
27/12/2022

Uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr LII/473/2022 Rady Gminy Lubaczów z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
27/12/2022

Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubaczów             Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. W związku z tym […]
28/09/2022

Wspólnie posprzątaliśmy Świat

Za nami kolejna akcja „Sprzątania Świata”. Tegoroczny finał odbywał się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Gmina Lubaczów aktywnie włączyła się w działania związane z tą […]
15/09/2022

Konkursy EKO z nagrodami

Wrzesień to czas, gdy trwa ogólnopolska akcja sprzątania świata. Odbywają się wtedy liczne zajęcia edukacyjne, sprzątanie najbliższej okolicy, konkursy czy ekologiczne wydarzenia. My również włączamy się […]
15/09/2022

Zbiórka elektrosprzętu

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 17 września 2022 r. (sobota) na terenie całej gminy Lubaczów odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt […]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Załużu
Załuże 361, 37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia:

  • wtorek, czwartek w godz. 09:00 – 17:00
  • pierwsza sobota miesiąca w godz. 08:00 – 13:00

Telefon kontaktowy: 166321684 wew . 19

– Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Lubaczów

– Wzór oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczanych na PSZOK

– Wzór upoważnienia


Podstawy prawne:

– USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
UCHWAŁA NR XVII/184/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/261/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę NR XVII/184/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/258/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr LII/473/2022 Rady Gminy Lubaczów z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWALA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/160/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/ 175/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XV/161/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów
– UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubaczów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. W związku z tym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych i ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak co roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Lubaczów w 2023r. W przetargu jedyną ofertę złożyła firma: F.H.U.P. MASTER Stanisław Cygan.

Biorąc pod uwagę wynik postępowania przetargowego i znaczy wzrost ceny usług w tym zakresie oraz fakt, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pokrywane są z opłat wnoszonych przez mieszkańców Rada Gminy Lubaczów 1 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę LII/473/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemnościustalając nowe stawki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023r.  w wysokości:

  • 23,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym zgodnie ze złożoną deklaracją będą kompostowane bioodpady we własnym zakresie,
  • 28,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym bioodpady będą odbierane przez firmę.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 5,00 zł od osoby miesięcznie.

Proszę pamiętać, że ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów wpływa na wysokość ustalanej stawki od osoby. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, wartość ta wzrosła ponad dwukrotnie, co szczegółowo przedstawia poniższy wykres.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że odpady zbierane w sposób selektywny są niemal o połowę tańsze od odpadów zmieszanych. Prawidłowa segregacja przynosi nam korzyści środowiskowe, ale także ekonomiczne. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą, aby wprowadzić do naszego codziennego życia prostą zasadę 3RReduce (unikaj),  Reuse (używaj ponownie), Recycle (segreguj), która pozwala ograniczyć wytwarzanie odpadów i realnie wpływa na ponoszone koszty związane
z gospodarką komunalną. Dla ułatwienia prawidłowego postępowania z odpadami każde gospodarstwo domowe w grudniu 2022r. otrzymało broszurę informacyjną z poradnikiem segregacji.

Ponadto informuję, że w celu właściwego nadzoru nad prawidłową segregacją odpadów w gospodarstwach domowych będą przeprowadzane w tym zakresie kontrole przez firmę odbierającą odpady, w porozumieniu z Urzędem Gminy. W przypadku niedopełnienia przez właściciela/użytkownika nieruchomości, od którego odbierane są odpady, obowiązku ich selektywnego zbierania lub nieprawidłowej segregacji pracownicy oznaczą pojemnik/worek naklejką z napisem „ZŁA SEGREGACJA”. Jeżeli
w wyniku przeprowadzonej ponownej kontroli i stwierdzeniu braku prawidłowej segregacji, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i naliczona dwukrotna stawka opłaty.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów proszę uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy,
u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. zostanie dostarczone do Państwa w lutym wraz z decyzjami podatkowymi. Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.:

1 rata (I, II) – płatność do końca lutego
2 rata (III, IV) – płatność do końca kwietnia
3 rata (V, VI) – płatność do końca czerwca
4 rata (VII, VIII) – płatność do końca sierpnia
5 rata (IX, X) – płatność do końca października
6 rata (XI, XII) – płatność do końca listopada !!!

Proszę pamiętać, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych zależy także od faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Dlatego każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji,  gdy w ciągu roku zajdą okoliczności, które mają wpływ na tę liczbę np. gdy urodzi się dziecko, jeden z domowników wyjedzie lub wróci ze studiów czy zza granicy (korektę można składać kilka razy w ciągu roku).

Zachęcam do odwiedzania internetowej wyszukiwarki odpadów komunalnych na stronie www Gminy Lubaczów, w zakładce Odpady Komunalne/PSZOK  lub bezpośrednio pod adresem: www.segreguj.gminalubaczow.pl

Pamiętajmy, że niewielkim wysiłkiem, przestrzegając wyżej wymienionej zasady, poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów oraz systematyczną ich segregację wspólnie zadbamy o czystą gminę i realnie przyczynimy się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania „systemu odpadowego”.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

Lubaczów, 13.04.2018 r.

Za rok 2018 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2018 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2018 roku 40%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,78% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 12.04.2019 r.

Za rok 2019 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 40%)

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 50%)

Lubaczów, 30.11.2020 r.

Za rok 2020 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,58% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 31.03.2021 r.

Za rok 2021 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,00% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. wymagany poziom – 20% za 2021 rok)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

Za rok 2022 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,75% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. wymagany poziom – 25% za 2022 rok)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

Skip to content