20/05/2020

Informacja dotycząca odpłatnego przekazania zużytych opon ciągnikowych i z maszyn rolniczych

Zgodnie z uchwałą  nr XIX/195/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów […]
19/05/2020

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Szanowni Państwo Drodzy Mieszkańcy i Goście  Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większą troskę i dbałość o środowisko, przyrodę oraz czystość i porządek w […]
07/05/2020

Informacja Wójta Gminy Lubaczów dot. płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że dnia 30 kwietnia 2020r. upłynął termin płatności II raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które dotychczas nie uregulowały płatności proszone są […]
05/05/2020

Informacja Wójta Gminy Lubaczów

INFORMACJA O OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI/KOREKTY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że zgodnie z obowiązkiem ustawowym, Właściciel/Użytkownik nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację […]
16/04/2020

Informacja dot. deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że  w okresie od początku kwietnia do  końca października 2020r. odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie, zgodnie z przekazanym […]
02/04/2020

Informacja dot. gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że  w okresie od początku kwietnia do  końca października 2020r. odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie, zgodnie z przekazanym […]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Załużu
Załuże 361, 37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia:

  • wtorek, czwartek w godz. 09:00 – 17:00
  • pierwsza sobota miesiąca w godz. 08:00 – 13:00

Telefon kontaktowy: 166321684 wew . 19

– Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Lubaczów

– Wzór oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczanych na PSZOK

– Wzór upoważnienia


Podstawy prawne:

– USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
UCHWAŁA NR XV/158/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XV/159/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWALA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/160/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/ 175/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XV/161/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów
– UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

INFORMACJA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI   KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo

  1. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1579) wprowadziła wiele zmian, w tym bezwzględny obowiązek segregacji odpadów i określiła  minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – powstałych w wyniku prowadzonej segregacji.  W związku z powyższym Rada Gminy Lubaczów, wypełniając ustawowy obowiązek podjęła uchwałę nr XV/158/2019, zgodnie z którą  odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywać się będzie:

– od listopada do marca – jeden raz w miesiącu;
– od kwietnia do października – jeden raz na dwa tygodnie

Odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale i bioodpady)  odbierane będą jeden raz w miesiącu.

Dodatkowo w ramach przetargu gmina zobowiązała wykonawcę do odbioru  dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni  (zgodnie z dostarczonym harmonogramem) odpadów wielkogabarytowych.

  1. Gmina Lubaczów uwzględniając wyżej określoną częstotliwość odbioru odpadów trzykrotnie ogłaszała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W trzecim przetargu zostało wybrane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o. o.
  2. Ze względu na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów, wynikający z przetargu Rada Gminy Lubaczów była zmuszona  podjąć  uchwałę o zmianie sposobu płatności za odpady komunalne. Od 01.01.2020 r. za odpady płacić się będzie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  Stawka opłaty od jednej osoby w gospodarstwie, w którym zgodnie ze złożoną deklaracją, będą kompostowane odpady biodegradowalne we własnym zakresie, została ustalona  w wysokości 16 zł, a w przypadku braku kompostowania 18 zł miesięcznie.
  3. Zakłady pracy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy ponosić będą opłaty zależne od ilości zadeklarowanych dla każdej frakcji odpadów, pojemników wg określonych stawek za pojemnik:

– o pojemności 120 litrów  – 5,90 zł,
– o pojemności 240 litrów  – 11,80 zł,
– o pojemności 1100 litrów  – 54,00 zł,
– o pojemności 7000 litrów – 344,00 zł,
– za worek o pojemności 120 litrów – 16,00 zł.

Uwaga! w przypadku stwierdzenia niewłaściwie prowadzonej segregacji, stawki opłat za odpady będą czterokrotnie podwyższone dla osób i podmiotów, które nie zastosują się do obowiązku segregacji.

  1. Opłaty z tytułu odbioru odpadów mieszkańcy będą mogli uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy,  u inkasenta przy płatności za wodę lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. Numery rachunków bankowych i terminy płatności są takie same jak w latach poprzednich, jedyna zmiana to płatność za grudzień którą należy wnieść do końca listopada 2020 r.
  2. Od 01.01.2020 roku w związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości (mieszkańcy i przedsiębiorcy) są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 lutego 2020 r. Deklaracje zostaną dostarczone do Państwa przez Sołtysów . Prawidłowo wypełnione deklaracje będzie można złożyć za ich  pośrednictwem lub osobiście  w Urzędzie Gminy Lubaczów.

Uwaga!w  przypadku zmiany w trakcie roku ilości osób zamieszkałych  w danym gospodarstwie (nawet czasowo) należy złożyć nową deklarację.

  1. Gmina realizując ustawowy obowiązek utworzyła na terenie oczyszczalni ścieków w Załużu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy we własnym zakresie mogą oddać zgodnie z obowiązującym tam regulaminem wytworzone u siebie odpady. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej urzędu gminalubaczow.pl w zakładce odpady komunalne.

W związku z obowiązkiem (od 01.01.2020 r.) rozliczania zebranych odpadów komunalnych „od tony” zwracamy się z uprzejmą prośbą o prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów wg poniższego schematu. Skuteczna segregacja odpadów pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi „systemu śmieciowego” i tym samym na utrzymanie na niezmienionym poziomie Państwa wydatków w latach następnych ponieważ najdrożej gmina płaci za odpady zmieszane, a dużo taniej za segregowane. Jednocześnie informujemy, że prowadzone będą kontrole prawidłowej segregacji i prawdziwości danych zawartych w deklaracji.

Rada Gminy Lubaczów                                                         Wójt Gminy Lubaczów


Do pobrania:

Deklaracja DOK-1


Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

Lubaczów, 13.04.2018 r.

Za rok 2018 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2018 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2018 roku 40%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,78% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 12.04.2019 r.

Skip to content