13/04/2021

Informacja dot. odbioru odpadów

Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że od początku kwietnia do  końca października 2021r. odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie, zgodnie z przekazanym Państwu harmonogramem […]
25/03/2021

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

23 marca zakończyła się likwidacja dzikich wysypisk śmieci organizowana przez Gminę Lubaczów w ramach akcji „Wiosna… ach to Ty”. Pracownicy gminy i wolontariusze uprzątnęli lasy oraz […]
11/03/2021

Podsumowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W Gminie Lubaczów trwa akcja przedświątecznych porządków w ramach inicjatywy „Wiosna… ach to Ty”. 6 marca odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy oddali […]
08/02/2021

8 lutego nie będzie odbioru odpadów komunalnych – aktualizacja informacji

 W związku z otrzymaną informacją z firmy PGKiM Jarosław Sp. z o.o.  odbiór odpadów komunalnych w dniu dzisiejszym tj. 8 luty w miejscowościach: Borowa Góra, Hurcze, […]
08/01/2021

Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r.

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że 4 i 5 stycznia rozpoczęła się pierwsza w tym roku zbiórka odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnym na terenie […]
22/12/2020

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych  w 2021 r.: Dąbrowa, Lisie Jamy, Szczutków Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Krowica Lasowa, Wólka Krowicka Borowa Góra, Hurcze, Karolówka, Młodów, Opaka […]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Załużu
Załuże 361, 37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia:

  • wtorek, czwartek w godz. 09:00 – 17:00
  • pierwsza sobota miesiąca w godz. 08:00 – 13:00

Telefon kontaktowy: 166321684 wew . 19

– Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Lubaczów

– Wzór oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczanych na PSZOK

– Wzór upoważnienia


Podstawy prawne:

– USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
UCHWAŁA NR XVII/184/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/261/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę NR XVII/184/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/258/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWALA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/160/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/ 175/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XV/161/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów
– UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi  w 2021r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie na swoim terenie systemu gospodarki odpadami. Spełniając ten obowiązek w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r. Przetarg wygrała firma: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Przedstawione w ofercie PGKiM Jarosław Sp. z o.o. ceny jednostkowe za tonę odpadów w poszczególnych frakcjach jednoznacznie wskazują na to, że odpady zmieszane zostały wycenione najdrożej. Zauważyć należy że, ilość oddawanych odpadów w naszej Gminie systematycznie  rośnie. W 2018 roku  zebrano 1.073 tony,  w 2019 roku 1.117 ton, a w  2020 roku 1.192 tony.  Z tej ilości tylko 40% odpadów jest wysegregowanych, pozostała część to odpady zmieszane.

Biorąc pod uwagę wynik postępowania przetargowego oraz fakt, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pokrywane są w całości z opłat wnoszonych przez mieszkańców, zakłady pracy, przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, Rada Gminy Lubaczów 10 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr XXVI/25/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemnościustalając nowe stawki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021r.  w wysokości: 19,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym zgodnie ze złożoną deklaracją będą kompostowane  bioodpady we własnym zakresie, a w przypadku braku kompostowania 23,00zł miesięcznie od jednej osoby.

Zakłady pracy, przedsiębiorcy , jednostki  organizacyjne będą ponosić opłaty w zależności od ilości zadeklarowanych dla danej frakcji odpadów, pojemników wg określonych stawek za pojemnik:

– o  pojemności 120 litrów  – 6,00 zł,
– o pojemności 240 litrów  – 12,00 zł,
– o pojemności 1100 litrów  – 58,00 zł,
– o pojemności 7000 litrów – 369,00 zł,
– za worek o pojemności 30 l dla koszy ulicznych – 4,50 zł,
– za worek o pojemności 120 litrów – 18,00 zł.

Proszę pamiętać! Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności stawki podstawowej.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r.  zostanie dostarczone na początku roku wraz z informacją podatkową. Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.:

– 1 rata (I, II) – płatność do końca lutego
– 2 rata (III, IV) – płatność do końca kwietnia
– 3 rata (V, VI) – płatność do końca czerwca
– 4 rata (VII, VIII) – płatność do końca sierpnia
– 5 rata (IX, X) – płatność do końca października
6 rata (XI, XII) – płatność do końca listopada

Proszę pamiętać! W przypadku zmiany w trakcie roku ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie należy złożyć korektę deklaracji. (nawet kilka razy w ciągu roku).

Zwracam się ponownie z prośbą do Państwa o prawidłową segregację odpadów, która przynosi nie tylko efekty ekologiczne, ale też skutkuje zmniejszeniem kosztów ich zagospodarowania i ma bezpośredni wpływ na wysokość opłat.

W celu ułatwienia segregacji odpadów do każdego gospodarstwa domowego w naszej Gminie zostały dostarczone stosowne broszury informacyjne (poradniki). Dodatkowo gorąco zachęcam Państwa do odwiedzania internetowej wyszukiwarki odpadów komunalnych na stronie www Gminy Lubaczów, w zakładce Odpady komunalne/PSZOK lub bezpośrednio pod adresem: www.segreguj.gminalubaczow.pl.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

Lubaczów, 13.04.2018 r.

Za rok 2018 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2018 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2018 roku 40%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,78% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 12.04.2019 r.

Za rok 2019 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 40%)

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 50%)

Lubaczów, 30.11.2020 r.

Za rok 2020 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,58% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 31.03.2021 r.

Skip to content