22/07/2022

Odpady ze styropianu to cenny surowiec

30/12/2021

Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubaczów             Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. W związku z tym […]
30/12/2021

Uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy

W dniu 30.12.2021 r. Rada Gminy Lubaczów podjęła następujące uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu […]
30/08/2021

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że od najbliższej środy, wg niżej przedstawionego harmonogramu, zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lubaczów. Zbiórką zostaną objęte odpady wielkogabarytowe: […]
13/07/2021

Informacja Wójta Gminy Lubaczów dot. płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że dnia 30 czerwca 2021r. upłynął termin płatności III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Osoby, które dotychczas nie uregulowały płatności proszone są […]
13/04/2021

Informacja dot. odbioru odpadów

Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że od początku kwietnia do  końca października 2021r. odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie, zgodnie z przekazanym Państwu harmonogramem […]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Załużu
Załuże 361, 37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia:

  • wtorek, czwartek w godz. 09:00 – 17:00
  • pierwsza sobota miesiąca w godz. 08:00 – 13:00

Telefon kontaktowy: 166321684 wew . 19

– Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Lubaczów

– Wzór oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczanych na PSZOK

– Wzór upoważnienia


Podstawy prawne:

– USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
UCHWAŁA NR XVII/184/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/261/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę NR XVII/184/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/258/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWALA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/160/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/ 175/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XV/161/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów
– UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubaczów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. W związku z tym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych i ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Lubaczów w 2022r. w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: F.H.U.P. MASTER Stanisław Cygan.

W oparciu o wyniki postępowania przetargowego i podpisaną umową z firmą F.H.U.P. MASTER Stanisław Cygan informuję, że ceny za poszczególne frakcje odpadów, pozwoliły na zachowanie w 2022 r. obecnie obowiązującej stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tj.:

-19,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym zgodnie ze złożoną deklaracją będą kompostowane  bioodpady we własnym zakresie,
-23,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym bioodpady będą odbierane przez firmę.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów proszę uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy,
u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. zostanie dostarczone do Państwa w lutym wraz z decyzjami podatkowymi. Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.:

-1 rata (I, II) – płatność do końca lutego
-2 rata (III, IV) – płatność do końca kwietnia
-3 rata (V, VI) – płatność do końca czerwca
-4 rata (VII, VIII) – płatność do końca sierpnia
-5 rata (IX, X) – płatność do końca października
-6 rata (XI, XII) – płatność do końca listopada !!!

Proszę pamiętać, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami zależy od faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Dlatego właściciel/użytkownik nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji, gdy w ciągu roku zajdą okoliczności, które mają wpływ na tę liczbę np. gdy urodzi się dziecko, jeden z domowników wyjedzie lub wróci ze studiów czy zza granicy. Korektę można składać kilka razy w ciągu roku, w związku z każdą zmianą, mającą wpływ na wysokość opłaty.

Zwracam się do Państwa także z gorącym apelem o prawidłową segregację odpadów komunalnych na terenie własnego gospodarstwa. Odpady zbierane w sposób selektywny stanowią cenny surowiec, który można ponownie zagospodarować w wyniku poddania ich procesom recyklingu. Segregacja przynosi korzyści środowiskowe, ale także ekonomiczne, ponieważ cena jednostkowa surowców wtórnych jest niemal o połowę tańsza niż odpadów zmieszanych. Dlatego racjonalnie prowadzona  gospodarka odpadami, która zaczyna się już w naszych domach ma ogromny wpływ na  stawkę opłaty za odpady.

W celu właściwego nadzoru nad prawidłową segregacją odpadów w gospodarstwach domowych, już od stycznia 2022r. systematycznie będą przeprowadzane w tym zakresie kontrole przez firmę odbierającą odpady, w porozumieniu z Urzędem Gminy. W przypadku niedopełnienia przez właściciela/użytkownika nieruchomości, od którego odbierane są odpady, obowiązku ich selektywnego zbierania lub nieprawidłowej segregacji  pracownicy oznaczą pojemnik/worek naklejką z napisem „ZŁA SEGREGACJA” oraz numerami telefonów kontaktowych firmy F.H.U.P. Master Stanisław Cygan oraz odpowiedniego pracownika Urzędu Gminy Lubaczów. Odpady te zostaną odebrane jako odpady zmieszane. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej ponownej kontroli stwierdzony zostanie brak segregacji, Urząd decyzją administracyjną naliczy dwukrotną stawkę opłaty. Zachęcam Państwa do odwiedzania internetowej wyszukiwarki odpadów komunalnych na stronie www Gminy Lubaczów, w zakładce Odpady komunalne/PSZOK lub bezpośrednio pod adresem: www.segreguj.gminalubaczow.pl, która ułatwi Państwu prawidłową segregację odpadów.

Zwracam się z ogromną prośbą do Państwa byśmy niewielkim wysiłkiem, poprzez systematyczną i prawidłową segregację odpadów wspólnie zadbali o czystą Naszą Gminę.

z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

Lubaczów, 13.04.2018 r.

Za rok 2018 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2018 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2018 roku 40%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,78% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 12.04.2019 r.

Za rok 2019 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 40%)

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 50%)

Lubaczów, 30.11.2020 r.

Za rok 2020 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,58% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 31.03.2021 r.

Za rok 2021 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 31,00% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. wymagany poziom – 20% za 2021 rok)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

Skip to content