Nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Lubaczów
– informacje dla mieszkańców

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w roku 2019 odpady komunalne z terenu gminy Lubaczów, w wyniku przeprowadzonego przetargu odbierać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, w kooperacji z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu sp. z o.o. w Lubaczowie. Stawki opłat i terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych w roku 2019 pozostają bez zmian.

Aktualna tabela opłat

Rodzaj nieruchomości

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany)

Gospodarstwa domowe

zamieszkałe przez jedną osobę

8,00 zł

20,00 zł

zamieszkałe przez dwie i więcej osób

16,00 zł

38,00 zł

Nieruchomości niezamieszkałe

(szkoły, świetlice, sklepy, zakłady pracy, cmentarze, itp.)

Pojemność pojemnika

30 litrów

6,00 zł

10,00 zł

60 litrów

9,00 zł

15,00 zł

110/120 litrów

19,90 zł

38,00 zł

240 litrów

30,00 zł

50,00 zł

1100 litrów

105,00 zł

210,00 zł

KP–7

450,00 zł

800,00 zł

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania – podobnie jak w latach ubiegłych – w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

  1. za styczeń i luty do końca lutego
  2. za marzec i kwiecień do końca kwietnia
  3. za maj i czerwiec do końca czerwca
  4. za lipiec i sierpień do końca sierpnia
  5. za wrzesień i październik do końca października
  6. za listopad i grudzień do końca grudnia.

-> Deklaracja DOK-1

-> Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów


Informuję, że od dnia 01.01.2014r. dla mieszkańców Gminy Lubaczów rozpoczął działalność PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów (domy jednorodzinne, wielorodzinne) mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

– przeterminowane leki,
– chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady z papieru,
– odpady ze szkła,
– odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
– zużyte opony ,
– odpady ulegające biodegradacji,
– odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz), które pochodzą z drobnych prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się na ul. Kraszewskiego 7, 37 – 600 Lubaczów, tel./fax. 16.632.14.47, (siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu sp. z o.o. w Lubaczowie). PSZOK jest czynny w dni robocze: godz. 10.00 – 18.00, a w soboty: godz. 10.00 – 14.00.

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w sprawach związanych z odbiorem odpadów w PSZOK (w tym z ewentualnymi nieprawidłowościami) proszę się kontaktować z pracownikiem Urzędu Gminy Lubaczów: Zbigniew Cencora pokój nr 2, tel. 016 632 16 84 wew. 12.

Wspólnie zadbajmy o czyste środowisko i porządek w naszej Gminie.

Wójt Gminy Lubaczów

 


Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

Skip to content