30/08/2021

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że od najbliższej środy, wg niżej przedstawionego harmonogramu, zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lubaczów. Zbiórką zostaną objęte odpady wielkogabarytowe: […]
13/07/2021

Informacja Wójta Gminy Lubaczów dot. płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że dnia 30 czerwca 2021r. upłynął termin płatności III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Osoby, które dotychczas nie uregulowały płatności proszone są […]
13/04/2021

Informacja dot. odbioru odpadów

Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że od początku kwietnia do  końca października 2021r. odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie, zgodnie z przekazanym Państwu harmonogramem […]
25/03/2021

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

23 marca zakończyła się likwidacja dzikich wysypisk śmieci organizowana przez Gminę Lubaczów w ramach akcji „Wiosna… ach to Ty”. Pracownicy gminy i wolontariusze uprzątnęli lasy oraz […]
11/03/2021

Podsumowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W Gminie Lubaczów trwa akcja przedświątecznych porządków w ramach inicjatywy „Wiosna… ach to Ty”. 6 marca odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy oddali […]
08/02/2021

8 lutego nie będzie odbioru odpadów komunalnych – aktualizacja informacji

 W związku z otrzymaną informacją z firmy PGKiM Jarosław Sp. z o.o.  odbiór odpadów komunalnych w dniu dzisiejszym tj. 8 luty w miejscowościach: Borowa Góra, Hurcze, […]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Załużu
Załuże 361, 37-600 Lubaczów

Godziny otwarcia:

  • wtorek, czwartek w godz. 09:00 – 17:00
  • pierwsza sobota miesiąca w godz. 08:00 – 13:00

Telefon kontaktowy: 166321684 wew . 19

– Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Lubaczów

– Wzór oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostarczanych na PSZOK

– Wzór upoważnienia


Podstawy prawne:

– USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
UCHWAŁA NR XVII/184/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/261/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę NR XVII/184/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XXVI/258/2020 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWALA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/160/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/ 175/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XV/161/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów
– UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi  w 2021r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie na swoim terenie systemu gospodarki odpadami. Spełniając ten obowiązek w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r. Przetarg wygrała firma: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Przedstawione w ofercie PGKiM Jarosław Sp. z o.o. ceny jednostkowe za tonę odpadów w poszczególnych frakcjach jednoznacznie wskazują na to, że odpady zmieszane zostały wycenione najdrożej. Zauważyć należy że, ilość oddawanych odpadów w naszej Gminie systematycznie  rośnie. W 2018 roku  zebrano 1.073 tony,  w 2019 roku 1.117 ton, a w  2020 roku 1.192 tony.  Z tej ilości tylko 40% odpadów jest wysegregowanych, pozostała część to odpady zmieszane.

Biorąc pod uwagę wynik postępowania przetargowego oraz fakt, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pokrywane są w całości z opłat wnoszonych przez mieszkańców, zakłady pracy, przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, Rada Gminy Lubaczów 10 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr XXVI/25/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemnościustalając nowe stawki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021r.  w wysokości: 19,00 zł miesięcznie od jednej osoby w gospodarstwie domowym, w którym zgodnie ze złożoną deklaracją będą kompostowane  bioodpady we własnym zakresie, a w przypadku braku kompostowania 23,00zł miesięcznie od jednej osoby.

Zakłady pracy, przedsiębiorcy , jednostki  organizacyjne będą ponosić opłaty w zależności od ilości zadeklarowanych dla danej frakcji odpadów, pojemników wg określonych stawek za pojemnik:

– o  pojemności 120 litrów  – 6,00 zł,
– o pojemności 240 litrów  – 12,00 zł,
– o pojemności 1100 litrów  – 58,00 zł,
– o pojemności 7000 litrów – 369,00 zł,
– za worek o pojemności 30 l dla koszy ulicznych – 4,50 zł,
– za worek o pojemności 120 litrów – 18,00 zł.

Proszę pamiętać! Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności stawki podstawowej.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r.  zostanie dostarczone na początku roku wraz z informacją podatkową. Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.:

– 1 rata (I, II) – płatność do końca lutego
– 2 rata (III, IV) – płatność do końca kwietnia
– 3 rata (V, VI) – płatność do końca czerwca
– 4 rata (VII, VIII) – płatność do końca sierpnia
– 5 rata (IX, X) – płatność do końca października
6 rata (XI, XII) – płatność do końca listopada

Proszę pamiętać! W przypadku zmiany w trakcie roku ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie należy złożyć korektę deklaracji. (nawet kilka razy w ciągu roku).

Zwracam się ponownie z prośbą do Państwa o prawidłową segregację odpadów, która przynosi nie tylko efekty ekologiczne, ale też skutkuje zmniejszeniem kosztów ich zagospodarowania i ma bezpośredni wpływ na wysokość opłat.

W celu ułatwienia segregacji odpadów do każdego gospodarstwa domowego w naszej Gminie zostały dostarczone stosowne broszury informacyjne (poradniki). Dodatkowo gorąco zachęcam Państwa do odwiedzania internetowej wyszukiwarki odpadów komunalnych na stronie www Gminy Lubaczów, w zakładce Odpady komunalne/PSZOK lub bezpośrednio pod adresem: www.segreguj.gminalubaczow.pl.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

Lubaczów, 13.04.2018 r.

Za rok 2018 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2018 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2018 roku 40%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,78% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 12.04.2019 r.

Za rok 2019 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 40%)

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2019 roku 50%)

Lubaczów, 30.11.2020 r.

Za rok 2020 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 55,58% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 31.03.2021 r.

Skip to content