INFORMACJA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI   KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo

  1. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1579) wprowadziła wiele zmian, w tym bezwzględny obowiązek segregacji odpadów i określiła  minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – powstałych w wyniku prowadzonej segregacji.  W związku z powyższym Rada Gminy Lubaczów, wypełniając ustawowy obowiązek podjęła uchwałę nr XV/158/2019, zgodnie z którą  odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywać się będzie:

– od listopada do marca – jeden raz w miesiącu;
– od kwietnia do października – jeden raz na dwa tygodnie

Odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale i bioodpady)  odbierane będą jeden raz w miesiącu.

Dodatkowo w ramach przetargu gmina zobowiązała wykonawcę do odbioru  dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni  (zgodnie z dostarczonym harmonogramem) odpadów wielkogabarytowych.

  1. Gmina Lubaczów uwzględniając wyżej określoną częstotliwość odbioru odpadów trzykrotnie ogłaszała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W trzecim przetargu zostało wybrane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o. o.
  2. Ze względu na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów, wynikający z przetargu Rada Gminy Lubaczów była zmuszona  podjąć  uchwałę o zmianie sposobu płatności za odpady komunalne. Od 01.01.2020 r. za odpady płacić się będzie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  Stawka opłaty od jednej osoby w gospodarstwie, w którym zgodnie ze złożoną deklaracją, będą kompostowane odpady biodegradowalne we własnym zakresie, została ustalona  w wysokości 16 zł, a w przypadku braku kompostowania 18 zł miesięcznie.
  3. Zakłady pracy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy ponosić będą opłaty zależne od ilości zadeklarowanych dla każdej frakcji odpadów, pojemników wg określonych stawek za pojemnik:

– o pojemności 120 litrów  – 5,90 zł,
– o pojemności 240 litrów  – 11,80 zł,
– o pojemności 1100 litrów  – 54,00 zł,
– o pojemności 7000 litrów – 344,00 zł,
– za worek o pojemności 120 litrów – 16,00 zł.

Uwaga! w przypadku stwierdzenia niewłaściwie prowadzonej segregacji, stawki opłat za odpady będą czterokrotnie podwyższone dla osób i podmiotów, które nie zastosują się do obowiązku segregacji.

  1. Opłaty z tytułu odbioru odpadów mieszkańcy będą mogli uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy,  u inkasenta przy płatności za wodę lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. Numery rachunków bankowych i terminy płatności są takie same jak w latach poprzednich, jedyna zmiana to płatność za grudzień którą należy wnieść do końca listopada 2020 r.
  2. Od 01.01.2020 roku w związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości (mieszkańcy i przedsiębiorcy) są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 lutego 2020 r. Deklaracje zostaną dostarczone do Państwa przez Sołtysów . Prawidłowo wypełnione deklaracje będzie można złożyć za ich  pośrednictwem lub osobiście  w Urzędzie Gminy Lubaczów.

Uwaga!w  przypadku zmiany w trakcie roku ilości osób zamieszkałych  w danym gospodarstwie (nawet czasowo) należy złożyć nową deklarację.

  1. Gmina realizując ustawowy obowiązek utworzyła na terenie oczyszczalni ścieków w Załużu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy we własnym zakresie mogą oddać zgodnie z obowiązującym tam regulaminem wytworzone u siebie odpady. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej urzędu gminalubaczow.pl w zakładce odpady komunalne.

W związku z obowiązkiem (od 01.01.2020 r.) rozliczania zebranych odpadów komunalnych „od tony” zwracamy się z uprzejmą prośbą o prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów wg poniższego schematu. Skuteczna segregacja odpadów pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi „systemu śmieciowego” i tym samym na utrzymanie na niezmienionym poziomie Państwa wydatków w latach następnych ponieważ najdrożej gmina płaci za odpady zmieszane, a dużo taniej za segregowane. Jednocześnie informujemy, że prowadzone będą kontrole prawidłowej segregacji i prawdziwości danych zawartych w deklaracji.

Rada Gminy Lubaczów                                                         Wójt Gminy Lubaczów


Do pobrania:

Deklaracja DOK-1


Podstawy prawne:

– USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
UCHWAŁA NR XV/158/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
UCHWAŁA NR XV/159/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWALA NR XV/160/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/160/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVI/ 175/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XV/161/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 13 grudnia 2019 r. w spraw ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubaczów
– UCHWAŁA NR XVI/176/2019 RADY GMINY LUBACZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

Lubaczów, 13.04.2018 r.

Za rok 2018 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2018 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2018 roku 40%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,78% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 30%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2018 roku 50%)

Lubaczów, 12.04.2019 r.

Skip to content