RPO 2014-2020

28/01/2019

Cyfrowy Urząd, e Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego

Przedmiotem projektu jest implementacja 97 E-Usług na poziomie 3[15szt.] i 4 dojrzałości[82szt.], w tym e-usługi A2A 12szt.; A2B 14szt.; A2C 17szt., udostępnionych dla społeczności za pomocą […]
28/01/2019

Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni

Zadanie „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni” obejmuje dobudowę do istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej segmentu przedszkola wraz […]
28/01/2019

Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne

Projekt „Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne” obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z przebudową sali sportowej. […]
28/01/2019

Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej” obejmuje działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę z przebudową […]
28/01/2019

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej

Przedmiotem projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej” są działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę wraz z przebudową oczyszczalni ścieków i budowę 2 odcinków kanalizacji sanitarnej […]
28/01/2019

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec – Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba

Głównym celem projektu jest uzyskanie 4,28 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Aby spełnić ten cel planuje się zakup instalacji fotowoltaicznych, […]
28/01/2019

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Lubaczów i Horyniec – Zdrój

Projekt współfinansowany ze środków UE  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Os priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE, […]
20/04/2019

Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia

Projekt dotyczy rozbudowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jamach, zagospodarowania otoczenia i zakupu wyposażenia. Przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców na temat problemów dotyczących środowiska naturalnego […]
08/01/2020

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej

Projekt pn .”Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej” obejmuje zakup nowego lekkiego pojazdu 05ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży […]
05/03/2020

Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do wzrostu przedsiębiorczości oraz integracji i aktywizacji mieszkańców, poprzez odnowę zdegradowanych obiektów i przestrzeni, prowadzącą do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych. […]
Skip to content