Urząd Gminy Lubaczów

Urząd Gminy Lubaczów jest  samorządową jednostką administracji publicznej. Urząd działa na rzecz rozwoju Gminy Lubaczów oraz wzrostu poziomu życia jej mieszkańców. Kierownikiem urzędu jest Wójt Gminy Lubaczów. Gmina Lubaczów jest samodzielną jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Siedziba Urzędu Gminy Lubaczów mieści się w Lubaczowie na parterze budynku przy ulicy Jasnej 1, w tym samym budynku siedzibę ma również Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Po budynku prowadzą dwa wejścia główne. Od strony ulicy Jasnej znajduje się również winda osobowa.

Tutaj możesz przyjść i załatwić swoją sprawę. Wystarczy wejść do pierwszego pokoju w budynku. Tu powiesz jaką sprawę chcesz załatwić. Dowiesz się, co masz dalej robić. Urząd otwierany jest o godzinie 7.00 i zamykany o godzinie 15.00.

Do zadań urzędu należy obsługa organów samorządu Gminy Lubaczów – Rady i Wójta, umożliwiająca wykonanie wszystkich zadań, za które odpowiedzialny jest samorząd gminy.

Najważniejsze zadania realizowane przez urząd dotyczą zapewnienia pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

Urząd realizuje zadania własne określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady, zarządzeniami wójta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie wynikających z porozumień zawartych z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.

W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
3) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
5) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej Komisji,
6) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
7) wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
8) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie. Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia możesz dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mailem na adres: sekretarz@lubaczow.com.pl
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd)
  • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej na numer 16 6321684. wew 12

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna. Na życzenie przygotujemy także informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

W celu złożenia zapytania lub załatwienia sprawy, osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej Urzędu:
e-mail: urzad@lubaczow.com.pl, poprzez EPUAP, faks: +48 17 7173655  lub telefonicznie +48 16 6321684

Skip to content