Wzory wniosków i formularzy

 

Główne dane kontaktowe <- kliknij


 1. Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (plik pdf)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Goniak tel. 16 6321684 wew. 33 email:k.goniak@gminalubaczow.pl
  Angelika Kolbuszewska tel. 16 6321684 wew. 23 email:a.kolbuszewska@gminalubaczow.pl
 2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Goniak tel. 16 6321684 wew. 33 email:k.goniak@gminalubaczow.pl
  Angelika Kolbuszewska tel. 16 6321684 wew. 23 email:a.kolbuszewska@gminalubaczow.pl

  1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (plik word)
  2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – oświadczenia (plik word)
 3. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Goniak tel. 16 6321684 wew. 33 email:k.goniak@gminalubaczow.pl
  Angelika Kolbuszewska tel. 16 6321684 wew. 23 email:a.kolbuszewska@gminalubaczow.pl

  1. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy (plik word)
  2. Zgoda na dokonanie zmian w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez Wójta Gminy Lubaczów (plik word)
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Goniak tel. 16 6321684 wew. 33 email:k.goniak@gminalubaczow.pl
  Angelika Kolbuszewska tel. 16 6321684 wew. 23 email:a.kolbuszewska@gminalubaczow.pl
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Goniak tel. 16 6321684 wew. 33 email:k.goniak@gminalubaczow.pl
  Angelika Kolbuszewska tel. 16 6321684 wew. 23 email:a.kolbuszewska@gminalubaczow.pl
 6. Wniosek o wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Goniak tel. 16 6321684 wew. 33 email:k.goniak@gminalubaczow.pl
  Angelika Kolbuszewska tel. 16 6321684 wew. 23 email:a.kolbuszewska@gminalubaczow.pl
 7. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Goniak tel. 16 6321684 wew. 33 email:k.goniak@gminalubaczow.pl
  Angelika Kolbuszewska tel. 16 6321684 wew. 23 email:a.kolbuszewska@gminalubaczow.pl
 8. Wniosek o sporządzenie/zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubaczów oraz/lub sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Goniak tel. 16 6321684 wew. 33 email:k.goniak@gminalubaczow.pl
  Angelika Kolbuszewska tel. 16 6321684 wew. 23 email:a.kolbuszewska@gminalubaczow.pl
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki w obszarze NATURA 2000 (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Goniak tel. 16 6321684 wew. 33 email:k.goniak@gminalubaczow.pl
  Angelika Kolbuszewska tel. 16 6321684 wew. 23 email:a.kolbuszewska@gminalubaczow.pl
 10. Podział nieruchomości:
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Aleksander Butyński el. 16 6321684 wew. 23 email:a.butynski@gminalubaczow.pl

  1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości(plik word)
  2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (art.95)(plik word)
  3. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości(plik word)
  4. Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział(plik word)

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Tadeusz Zaborniak tel. 16 6321684 wew. 11 email:t.zaborniak@gminalubaczow.pl
  Zdzisław Zielnik tel. 16 6321684 wew. 11 email:z.zielnik@gminalubaczow.pl
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Tadeusz Zaborniak tel. 16 6321684 wew. 11 email:t.zaborniak@gminalubaczow.pl
  Zdzisław Zielnik tel. 16 6321684 wew. 11 email:z.zielnik@gminalubaczow.pl
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Mariusz Kierepka, tel. 16 6321684 wew. 44 email:m.kierepka@gminalubaczow.pl

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym (plik word)
  2. Oświadczenie wnioskodawcy (plik word)
 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (plik excel)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Mariusz Kierepka, tel. 16 6321684 wew. 44 email:m.kierepka@gminalubaczow.pl
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uważanej za agresywną (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Mariusz Kierepka, tel. 16 6321684 wew. 44 email:m.kierepka@gminalubaczow.pl
 6. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Mariusz Kierepka, tel. 16 6321684 wew. 44 email:m.kierepka@gminalubaczow.pl
 7. Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubaczów (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Mariusz Kierepka, tel. 16 6321684 wew. 44 email:m.kierepka@gminalubaczow.pl
 8. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Mariusz Kierepka, tel. 16 6321684 wew. 44 email:m.kierepka@gminalubaczow.pl
 9. Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Mariusz Kierepka, tel. 16 6321684 wew. 44 email:m.kierepka@gminalubaczow.pl
 10. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Jolanta Bębnik tel. 16 6321684 wew. 29 email: j.bebnik@gminalubaczow.pl

  1. WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2024 /plik pdf/
  2. Zestawienie faktur VAT stanowiących załączniki do wniosku o zwrot części podatku akcyzowego /plik pdf/
  3. Oświadczenie dot. dzierżawy użytków rolnych położonych na terenie gminy Lubaczów /plik pdf/
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna ni pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie /plik pdf/
 11. Wniosek na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* bezdomnego z terenu Gminy Lubaczów (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Mariusz Kierepka, tel. 16 6321684 wew. 44 email:m.kierepka@gminalubaczow.pl

 1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację, budowę lub przebudowę zjazdu (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Rafał Czyrny tel. 16 6321684 wew. 25 email: r.czyrny@gminalubaczow.pl
 2. WNIOSEK o zgodę na /zajęcie pasa drogowego/umieszczenie w pasie drogowym/ urządzeń infrastruktury technicznej (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Rafał Czyrny tel. 16 6321684 wew. 25 email: r.czyrny@gminalubaczow.pl

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Jan Gancarz tel. 16 6321684 wew. 44 email: j.gancarz@gminalubaczow.pl
 2. Wniosek o oddanie nieruchomości w użyczenie (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Jan Gancarz tel. 16 6321684 wew. 44 email: j.gancarz@gminalubaczow.pl
 3. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Jan Gancarz tel. 16 6321684 wew. 44 email: j.gancarz@gminalubaczow.pl
 4. Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Jan Gancarz tel. 16 6321684 wew. 44 email: j.gancarz@gminalubaczow.pl
 5. Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Jan Gancarz tel. 16 6321684 wew. 44 email: j.gancarz@gminalubaczow.pl
 6. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Jan Gancarz tel. 16 6321684 wew. 44 email: j.gancarz@gminalubaczow.pl
 7. Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowej (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Jan Gancarz tel. 16 6321684 wew. 44 email: j.gancarz@gminalubaczow.pl

Sprawy z zakresu ewidencji ludności można załatwić https://www.obywatel.gov.pl – Dokumenty i dane osobowe

 1. Zgłoszenie pobytu stałego (plik pdf) (Informacja o zameldowaniu/wymeldowaniu osoby na pobyt stały – plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Lucjana Soroń tel. 16 6321684 wew. 21 email:ewidencjaludnosci@gminalubaczow.pl
 2. Zgłoszenie pobytu czasowego(plik pdf)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Lucjana Soroń tel. 16 6321684 wew. 21 email:ewidencjaludnosci@gminalubaczow.pl
 3. Wniosek o wydanie dowodu ( wydrukuj obustronnie) (plik pdf) (Informacja o wymianie oraz wydaniu dowodu osobistego – plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Lucjana Soroń tel. 16 6321684 wew. 21 email:ewidencjaludnosci@gminalubaczow.pl
 4. WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy (plik word) (Informacja o dopisaniu do spisu wyborców – plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Lucjana Soroń tel. 16 6321684 wew. 21 email:ewidencjaludnosci@gminalubaczow.pl
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia (plik word) (Informacja o zaświadczeniu z ewidencji ludności – plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Lucjana Soroń tel. 16 6321684 wew. 21 email:ewidencjaludnosci@gminalubaczow.pl

Od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych m.in. w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. określono nowy wzór formularza deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436), obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

Nowe formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych są dostępne na portalu podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Ważne: korekty deklaracji i informacji złożonych do końca czerwca 2019 r. należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy i są do pobrania poniżej:

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (wersja edytowalna)
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (wersja edytowalna)

Dane kontaktowe w sprawie:
Anna Tabaczek tel. 16 6321684 wew. 29 email: a.tabaczek@gminalubaczow.pl
Joanna Kornaga tel. 16 6321684 wew. 29 email: j.kornaga@gminalubaczow.pl

 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie https://www.biznes.gov.pl/ceidg
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Katarzyna Dubiel tel. 16 6321684 wew. 20 email: k.dubiel@gminalubaczow.pl

  1. Formularz CEIDG-1 (plik pdf)
  2. Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (plik pdf)
 2. Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Anna Janczura tel. 16 6321684 wew. 18 email:a.janczura@gminalubaczow.pl
 3. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plik word)
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Anna Janczura tel. 16 6321684 wew. 18 email:a.janczura@gminalubaczow.pl

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Agata Oleszycka tel. 16 632 23 47 wew. 20 e mail: a.oleszycka@gops.lubaczow.com.pl

  1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (plik pdf)
  2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (plik pdf)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.) (plik pdf)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – wypełnia się wyłącznie w przypadku gospodarstwa rolnego powyżej 1ha przeliczeniowego lub fizycznego (plik pdf)
  5. Zaświadczenie lekarskie (plik word)
  6. KlauzulKlauzula RODOa RODO (plik word)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Agata Oleszycka tel. 16 632 23 47 wew. 20 e mail: a.oleszycka@gopslubaczow.pl

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (plik pdf)
  2. Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego- wypełnia się w przypadku pobytu członka rodziny (w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego (plik word)
  3. Klauzula RODO(plik word)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Agata Oleszycka tel. 16 632 23 47 wew. 20 e mail: a.oleszycka@gopslubaczow.pl

  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (plik pdf)
  2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (plik pdf)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.) (plik pdf)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – wypełnia się wyłącznie w przypadku gospodarstwa rolnego powyżej 1ha przeliczeniowego lub fizycznego (plik pdf)
  5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (plik pdf)
  6. Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego- wypełnia się w przypadku pobytu członka rodziny (w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego (plik word)
  7. Klauzula RODO (plik word)
 4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Agata Oleszycka tel. 16 632 23 47 wew. 20 e mail: a.oleszycka@gopslubaczow.pl

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (plik pdf)
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (plik pdf)
  3. Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego- wypełnia się w przypadku pobytu członka rodziny (w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego (plik word)
  4. Klauzula RODO (plik word)
 5. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Agata Oleszycka tel. 16 632 23 47 wew. 20 e mail: a.oleszycka@gopslubaczow.pl

  1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (plik pdf)
  2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego(plik pdf)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.) (plik pdf)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w krus (plik pdf)
  5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – wypełnia się wyłącznie w przypadku gospodarstwa rolnego powyżej 1ha przeliczeniowego lub fizycznego (plik pdf)
  6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (plik pdf)
  7. Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego- wypełnia się w przypadku pobytu członka rodziny (w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego (plik word)
  8. Klauzula RODO (plik word)
 6. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Agata Oleszycka tel. 16 632 23 47 wew. 20 e mail: a.oleszycka@gopslubaczow.pl

  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (plik pdf)
  2. Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego- wypełnia się w przypadku pobytu członka rodziny (w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego (plik word)
  3. Klauzula RODO (plik word)
 7. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Magdalena Bernat tel. 16 632 23 47 wew. 24 e mail: m.bernat@gopslubaczow.pl

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (plik pdf)
  2. Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego- wypełnia się w przypadku pobytu członka rodziny (w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego (plik word)
  3. Klauzula RODO (plik word)
 8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Grażyna Buczek tel. 16 632 23 47 wew. 24 e mail: g.buczek@gopslubaczow.pl

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plik pdf)
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.) (plik pdf)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w krus (plik pdf)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – wypełnia się wyłącznie w przypadku gospodarstwa rolnego powyżej 1ha przeliczeniowego lub fizycznego (plik pdf)
  5. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (plik pdf)
  6. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów (plik pdf)
  7. Klauzula RODO (plik word)
 9. Podanie o pomoc
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Urszula Pilip tel. 16 632 23 47 wew. 23 e mail: u.pilip@gopslubaczow.pl
  Danuta Janczura tel. 16 632 23 47 wew. 23 e mail: d.janczura@gopslubaczow.pl
  Maria Pytel tel. 16 632 23 47 wew. 22 e mail: m.pytel@gopslubaczow.pl
  Justyna Buczko tel. 16 632 23 47 wew. 22 e mail: j.buczko@gopslubaczow.pl
  Beata Paryniak tel. 16 632 23 47 wew. 22 e mail: b.paryniak@gopslubaczow.pl

  1. Podanie o pomoc (plik word)
  2. Klauzula RODO (plik word)
 10. Wniosek o dodatek mieszkaniowy
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Elżbieta Szczybyło tel. 16 632 23 47 wew. 23 e mail: e.szczybylo@gopslubaczow.pl

  1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy (plik word)
  2. Deklaracja (plik word)
  3. Oświadczenie (plik word)
  4. Oświadczenie o dodatek mieszkaniowy (plik word)
  5. Klauzula RODO (plik word)
 11. Wniosek o dodatek energetyczny
  Dane kontaktowe w sprawie:
  Elżbieta Szczybyło tel. 16 632 23 47 wew. 23 e mail: e.szczybylo@gopslubaczow.pl

  1. Wniosek o dodatek energetyczny (plik word)
  2. Klauzula RODO (plik word)

Skip to content