Tabela poniżej zawiera podstawowe informacje o stawkach podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2021.

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące na terenie gminy Lubaczów stawka w zł
1. Podatek od nieruchomości dla gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od m²) 0,84
b) pozostałych (od m2) 0,26
2. Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych (od m2) 0,67
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od m²) 19,50
c) od pozostałych (od m2) 5,65
3. Stawka podatku rolnego:  
a) dla gruntów powyżej 1 ha (od 1ha przeliczeniowego) 146,3750
b) dla gruntów poniżej 1 ha (od 1 ha fizycznego) 292,75
4. Stawka podatku leśnego  
a) podatek leśny od 1 ha lasu 43,3048
5. Stawki czynszu dzierżawnego za działki rolne (od 1 ha fizycznego)
a) od 1 ha gruntów ornych RII, Lzr/RII 556,22
b) od 1 ha gruntów ornych RIIIa, Lzr/RIIIa 503,53
c) od 1 ha gruntów ornych RIIIb, Lzr/RIIIb 468,40
d) od 1 ha gruntów ornych RIVa, Lzr/RIVa 433,27
e) od 1 ha gruntów ornych RIVb, Lzr/RIVb 398,14
f) od 1 ha gruntów ornych R V, Lzr/RV 368,87
g) od 1 ha gruntów ornych R VI, Lzr/RVI 333,74
h) od 1 ha użytków zielonych Ł/III, Lzr/ŁIII, Ps III Lzr/PsIII 468,40
i) od 1 ha użytków zielonych ŁIV, Lzr/ŁIV, Ps IV, Lzr/PsIV 433,27
j) od 1 ha użytków zielonych Ł V, Lzr/ŁV, Ps V, Lzr/PsV 368,87
k) od 1 ha użytków zielonych ŁVI, Lzr/ŁVI, Ps VI, Lzr/PaVI 333,74
e) od 1 ha – grunty pozostałe (Lz,Rowy, nieużytki) 292,75

 

Skip to content