Tabela poniżej zawiera podstawowe informacje

o stawkach podatków i opłat lokalnych obowiązujących  w roku 2024.

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące na terenie gminy Lubaczów stawka w zł
1. Podatek od nieruchomości dla gruntów:  
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od m²) 1,06
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od m2) 6,66
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od m2) 0,33
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego (od m2) 4,39
2. Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych (od m2) 0,84
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od m²) 24,44
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od m2) 15,50
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od m2) 6,76
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od m2) 7,08
3. Podatek  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
4. Stawka podatku rolnego:  
a) dla gruntów powyżej 1 ha (od 1ha przeliczeniowego) 202,50
b) dla gruntów poniżej 1 ha (od 1 ha fizycznego) 405,00
5. Stawka podatku leśnego  
a) podatek leśny od 1 ha lasu 72,0346
6. Stawki czynszu dzierżawnego za działki rolne (od 1 ha fizycznego)
a) od 1 ha gruntów ornych RII, Lzr/RII 851,49
b) od 1 ha gruntów ornych RIIIa, Lzr/RIIIa 770,82
c) od 1 ha gruntów ornych RIIIb, Lzr/RIIIb 717,04
d) od 1 ha gruntów ornych RIVa, Lzr/RIVa 663,26
e) od 1 ha gruntów ornych RIVb, Lzr/RIVb 609,48
f) od 1 ha gruntów ornych R V, Lzr/RV 564,67
g) od 1 ha gruntów ornych R VI, Lzr/RVI 510,89
h) od 1 ha użytków zielonych Ł/III, Lzr/ŁIII, Ps III Lzr/PsIII 717,04
i) od 1 ha użytków zielonych ŁIV, Lzr/ŁIV, Ps IV, Lzr/PsIV 663,26
j) od 1 ha użytków zielonych Ł V, Lzr/ŁV, Ps V, Lzr/PsV 564,67
k) od 1 ha użytków zielonych ŁVI, Lzr/ŁVI, Ps VI, Lzr/PaVI 510,89
e) od 1 ha – grunty pozostałe (Lz,Rowy, nieużytki) 448,15

 

Skip to content