Tabela poniżej zawiera podstawowe informacje o stawkach podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2023.

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące na terenie gminy Lubaczów stawka w zł
1. Podatek od nieruchomości dla gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od m²) 0,96
b) pozostałych (od m2) 0,30
2. Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych (od m2) 0,76
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od m²) 22,22
c) od pozostałych (od m2) 6,44
3. Stawka podatku rolnego:  
a) dla gruntów powyżej 1 ha (od 1ha przeliczeniowego) 185,1250
b) dla gruntów poniżej 1 ha (od 1 ha fizycznego) 370,25
4. Stawka podatku leśnego  
a) podatek leśny od 1 ha lasu 71,0996
5. Stawki czynszu dzierżawnego za działki rolne (od 1 ha fizycznego)
a) od 1 ha gruntów ornych RII, Lzr/RII 703,475
b) od 1 ha gruntów ornych RIIIa, Lzr/RIIIa 636,83
c) od 1 ha gruntów ornych RIIIb, Lzr/RIIIb 592,40
d) od 1 ha gruntów ornych RIVa, Lzr/RIVa 547,97
e) od 1 ha gruntów ornych RIVb, Lzr/RIVb 503,54
f) od 1 ha gruntów ornych R V, Lzr/RV 466,515
g) od 1 ha gruntów ornych R VI, Lzr/RVI 422,085
h) od 1 ha użytków zielonych Ł/III, Lzr/ŁIII, Ps III Lzr/PsIII 592,40
i) od 1 ha użytków zielonych ŁIV, Lzr/ŁIV, Ps IV, Lzr/PsIV 547,97
j) od 1 ha użytków zielonych Ł V, Lzr/ŁV, Ps V, Lzr/PsV 466,515
k) od 1 ha użytków zielonych ŁVI, Lzr/ŁVI, Ps VI, Lzr/PaVI 422,085
e) od 1 ha – grunty pozostałe (Lz,Rowy, nieużytki) 370,25

 

Skip to content