INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem nadesłanych danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Lubaczów jest Wójt Gminy Lubaczów z siedzibą: Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. Podstawa przetwarzania danych to obowiązek realizacji ustawowych zadań organu administracji i prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji w klientami, dostawcami i innymi osobami przesyłającymi wiadomość za pomocą poczty e-mail.

Informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.
 2. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Będą one przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne, tj. do udzielenia odpowiedzi lub prowadzenia korespondencji.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych przez Wójta Gminy Lubaczów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 6. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, – sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Urzędu Gminy Lubaczów, merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie zadań realizowanych przez Wójta Gminy Lubaczów oraz Gminę Lubaczów, która on reprezentuje oraz bezpośrednich przełożonych tych osób.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lubaczów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Lubaczów.

Wójt Gminy Lubaczów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane identyfikacyjne IOD: Artur Mazurkiewicz

Dane kontaktowe IOD: Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, email: am@tokarczykipartnerzy.pl

Skip to content